Skip to main content
on 29 Dec 2020 12:25 PM

Quality Bytes השיקה שירות SIP Trunk חדש המאפשר להחליף את הקו הקיים בקווי SIP המגיעים מתשתית הענן של החברה. באופן זה ניתן להוזיל בעשרות אחוזים את עלויות השיחה ולהפסיק לשלם עלויות תחזוקה ותשלומים מיותרים אחרים.

 

אודות השירות

שירות ה-SIP Trunk מיועד לבעלי מרכזיות ומחליף את קו ה"בזק" (הקו למפעיל הפנים-ארצי דרכו יוצאות שיחות לארץ ולחו"ל). השירות מסופק דרך האינטרנט או דרך קווי תמסורת ייעודיים כדי להימנע מהעברת השיחות דרך האינטרנט. תשתית הענן של Quality Bytes מבוססת על נוכחות מרובת אתרים עם זמינות של 99.9999%.

 

תשתית הענן מאפשרת ל-Quality Bytes להציע פתרונות מתקדמים וייחודיים מעבר להוצאת השיחות:

 

לפרטים נוספים על שירות ה - SIP TRUNK

   08-9250884

   info@q-bytes.com

* החל מ-10,000 דקות שיחה יוצאות בחודש