Skip to main content

הגדרת OUTLOOK 2016 מול MAIL@CLOUD EX דרך HTTP MAPI

 

כללי

מדריך זה עוסק בחיבור לשירות ה-Hosted Exchange של Quality Bytes. מדריך זה יעסוק בהגדרה אוטומטית דרך AutoDiscover של חיבור MAPI over HTTP. צילומי המסך וההנחיות הן של לקוח Outlook 2016 באנגלית.

הגדרות

ראשית יש להגיע להוספת החשבון. הוספת החשבון מופיעה כאשר מגדירים את Exchange בפעם הראשונה או כאשר ניגשים להגדרות "Mail" בלוח הבקרה (Control Panel).

יש ללחוץ על EMail Accounts.

 

אם לא מופיע ה-Wizard להקמת שירות חדש, יש ללחוץ על לחצן New.

בזמן הוספת חשבון חדש, Outlook מציע יצירת חשבון אוטומטית בה אנחנו נשתמש. יש להגדיר את השם המלא של המשתמש (יתוקן ע"י השרת אם הוא לא תקין), כתובת דוא"ל וסיסמת גישה לתיבה.

 

 

בשלב הבא, המערכת תחפש אוטומטית את פרטי החשבון שלך דרך מנגנון זיהוי אוטומטי, דרכו תגדיר את החשבון.

 

 

אם תתקבל האזהרה הבאה, בה רואים אחרי autodiscover. את שם המתחם (דומיין - Domain) שלך ושני התנאים הראשונים מצויינים בירוק (V), קיימת בעיה עם תצורת ה-DNS של המתחם שלך. מנהל המערכת צריך להגדיר רשומת SRV עבור שירות Mail@Cloud EX.

במקרה זה, עדיין ניתן להמשיך להשתמש בשירות ע"י בחירה ב-Yes. במחשבים מסויימים ההודעה תופיע אחת לזמן מסויים ויתכן שלאחר האישור לא תופיע כלל.

 

 

סיכום

בסיום תהליך זה יהיה ניתן להפעיל את ה-Outlook מול שירות ה-Hosted Exchange של Quality Bytes.

 

קטגוריות: